شرایط استفاده

انتشار اطلاعات اشتباه، گمراه‌کننده، ناقص، غیرمجاز یا تاریخ گذشته در این وب‌سایت قابل‌پیشگیری نیست. ما هیچ مسئولیتی را از بابت چنین اطلاعاتی بر عهده نمی‌گیریم که این موارد شامل هرگونه اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربران نیز می‌شود.

ما هیچ مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیمی را از بابت خسارات وارده ناشی از دسترسی یا استفاده از این وب‌سایت نمی‌پذیریم که این شامل هر کد مخربی که ممکن است سایت را آلوده کرده باشد نیز می‌شود.

اطلاعات ارائه‌شده در این سایت تنها برای استفاده شخصی است.

این وب‌سایت حاوی پیوندهایی به سایت‌های ثالث است. ما آن وب‌سایت‌ها را ویرایش یا کنترل نمی‌کنیم و نمی‌توانیم از بابت محتوا، محصولات، تبلیغات یا دیگر اجزا یا سرویس‌های ارائه‌شده در سایت‌های ثالث مسئولیتی را بر عهده بگیریم.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره حفاظت از اطلاعات شخصی، لطفاً سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.

این شرایط استفاده ممکن است در هرزمانی و بدون اطلاع قبلی تغییر کرده یا به‌روزرسانی شوند.