چگونه درست انتقاد کنیم

حتما شنیده‌اید که می‌گویند هر آدمی بدترین منتقد درونی خودش است. آیا فکر کرده‌اید که چطور باید نجواهای درونی مخرب و غرولندهایی را که مخاطبش خودتان هستید ساکت کنید؟

نجوای درون

ادامه مطلب در صفحه بعد

One Response

  1. اندیشه جعفری 14 نوامبر 2016

دیدگاه اضافه کنید