نان و نمک در فرهنگ ایرانی

می‌گویند نمک در ایران در دوران پادشاهی تهمورث دیوبند کشف شد. تهمورث (که آن را طهمورث یا تهمورس نیز نوشته‌اند) از شخصیت‌های اساطیری ایرانی است. او از پادشاهان پیشدادی‌ست و در شاهنامه پسر هوشنگ به شمار می‌آید.

bread-salt

چنین نقل شده است که روزی تهمورث به شکار رفت. حیوانی را شکار کرد و به آشپز سپرد که کباب را آماده کند. آشپز گوشت شکار را به تخته‌سنگ سفیدرنگی مالید و کبابی فراهم آورد. تهمورث مزه کباب را پسندید. از آشپز پرسید: چه ترفندی به کار بستی که این‌بار کباب‌ات اینقدر خوشمزه از کار درآمده؟ آشپز گفت آن را به تخته‌سنگی مالیدم. تمهورث تخته‌سنگ را با خود برد، دستور داد که آسیابش کنند و به غذا بزنند. از آن زمان به بعد نمک وارد غذای ایرانی‌ها شد.

 

 

ادامه مطلب در صفحه بعد

دیدگاه اضافه کنید