آیا مورچه‌ها قادر به شمردن هستند؟

13920718-1

دانشمندان طی یک آزمایش عجیب، برای دسته ای از مورچه‌گان کفش‌هایی که پاهای آنها را بلند می کرد تهیه کردند و رفتار حرکتی آنها را بررسی کردند، نتیجه بیان‌گر این نکته بود که این حیوانات برای اندازه گیری مسافت های مختلف و جهت یابی، قدم هایشان را می شمرند.

ادامه مطلب در صفحه بعد:

دیدگاه اضافه کنید